Mishchenko, V. V., P. I. Pustovoit, R. Y. Vododyuk, V. V. Velichko, and V. V. Goryachy. “ARROSIVE BLEEDING WITH PANCREATIC NECROSIS — TACTICAL APPROACHES”. Kharkiv Surgical School, no. 1, Feb. 2020, pp. 85-88, doi:10.37699/2308-7005.1.2020.12.