Boyko, V. V., V. M. Lykhman, D. O. Myroshnychenko, Y. V. Shafer, S. V. Tkach, A. O. Merkulov, E. O. Bilodid, N. V. Batsman, and A. V. Babich. “SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS AFTER STERNOTOMY”. Kharkiv Surgical School, no. 2, June 2021, pp. 67-71, doi:10.37699/2308-7005.2.2021.13.