[1]
V. V. Mishchenko, P. I. Pustovoit, R. Y. Vododyuk, V. V. Velichko, and V. V. Goryachy, “ARROSIVE BLEEDING WITH PANCREATIC NECROSIS — TACTICAL APPROACHES”, Khark. Surg. Sch., no. 1, pp. 85-88, Feb. 2020.