[1]
O. P. Moskaliuk, I. V. Shkvarkovskiy, I. A. Bryndak, V. J. Kachmar, and Y. V. Kulachek, “EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF BILIARY FISTULAS”, Khark. Surg. Sch., no. 5-6, pp. 11-15, Dec. 2019.