Mishchenko, V. V., Pustovoit, P. I., Vododyuk, R. Y., Velichko, V. V. and Goryachy, V. V. (2020) “ARROSIVE BLEEDING WITH PANCREATIC NECROSIS — TACTICAL APPROACHES”, Kharkiv Surgical School, 0(1), pp. 85-88. doi: 10.37699/2308-7005.1.2020.12.