Moskaliuk, O. P., Shkvarkovskiy, I. V., Bryndak, I. A., Kachmar, V. J. and Kulachek, Y. V. (2019) “EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF BILIARY FISTULAS”, Kharkiv Surgical School, 0(5-6), pp. 11-15. doi: 10.37699/2308-7005.5-6.2019.02.