Boyko, V. V., Lykhman, V. M., Myroshnychenko, D. O., Shafer, Y. V., Tkach, S. V., Merkulov, A. O., Bilodid, E. O., Batsman, N. V. and Babich, A. V. (2021) “SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS AFTER STERNOTOMY”, Kharkiv Surgical School, 0(2), pp. 67-71. doi: 10.37699/2308-7005.2.2021.13.