Vakulenko, I. P., Khatsko, V. V., Kuzmenko, O. Y., Voytyuk, V. N., Fominov, V. M., Polulyaсh-ChornovolI. F. and Parkhomenko, A. V. (2021) “RADIAL DIGNOSTICS OF LIQUID FOCAL LIVER FORMATIONS WITH THEIR IDENTIFICATION OF A COMMUNICATIONS WITH THE INTRAHEPATIC BILIARY DUCTS”, Kharkiv Surgical School, 0(1), pp. 40-45. doi: 10.37699/2308-7005.1.2021.08.