Boyko, V. V., Kravtsov, A. V., Isaev, Y. I., Kozin, Y. I., Tsogoev, A. A. and Kurbanov, T. A. (2019) “STAGED PREPARATION OF DEEP BURNS TO AUTODERMOPLASTIKS AFTER NECROTOMY”, Kharkiv Surgical School, 0(3-4), pp. 64-68. doi: 10.37699/2308-7005.3-4.2019.12.