Khomenko, I. P., Tsema, Y. V., Gumenuk К. V., Tertyshnyi, S. V. and Shapovalov, V. Y. (2020) “ORGANIZATION OF DIAGNOSTIC AND DYNAMIC OBSERVATION DURING RECONSTRUCTIVE RESTORATION OF GUNSHIRTING SOFT TISSUES”, Kharkiv Surgical School, 0(2), pp. 119-126. doi: 10.37699/2308-7005.2.2020.24.