Mishchenko, V. V., P. I. Pustovoit, R. Yu. Vododyuk, V. V. Velichko, and V. V. Goryachy. 2020. “ARROSIVE BLEEDING WITH PANCREATIC NECROSIS — TACTICAL APPROACHES”. Kharkiv Surgical School, no. 1 (February), 85-88. https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2020.12.