Boyko, V. V., V. M. Lykhman, D. O. Myroshnychenko, Yu. V. Shafer, S. V. Tkach, A. O. Merkulov, E. O. Bilodid, N. V. Batsman, and A. V. Babich. 2021. “SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS AFTER STERNOTOMY”. Kharkiv Surgical School, no. 2 (June), 67-71. https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2021.13.