Vakulenko, I. P., V. V. Khatsko, O. Ye. Kuzmenko, V. N. Voytyuk, V. M. Fominov, Polulyaсh-ChornovolI. F., and A. V. Parkhomenko. 2021. “RADIAL DIGNOSTICS OF LIQUID FOCAL LIVER FORMATIONS WITH THEIR IDENTIFICATION OF A COMMUNICATIONS WITH THE INTRAHEPATIC BILIARY DUCTS”. Kharkiv Surgical School, no. 1 (March), 40-45. https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2021.08.