SHEPETKO, E. N.; KOSHMAN, I. S.; YANYUK, S. V.; MUZYCHUK, B. I.; AZARENKOV, A. V. TECHNOLOGIES OF PROSTHETIC PLASTY OF STRANGULATED HERNIA. Kharkiv Surgical School, n. 1, p. 180-184, 20 Feb. 2020.