SHEVCHENKO, V. P.; SHEVCHENKO, V. V.; KOBILETSKY, M. M.; KOBILETSKY, S. M.; PYATIKOP, H. I.; KRAVETS, O. V.; BRATUSHKA, V. O.; SHYMKO, V. V.; MYSLOVSKY, I. A.; GRESKO, I. J. DIFFERENTIATED TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH RECTAL FOREIGN BODIES. Kharkiv Surgical School, n. 1, p. 175-179, 20 Feb. 2020.