MISHCHENKO, V. V.; PUSTOVOIT, P. I.; VODODYUK, R. Y.; VELICHKO, V. V.; GORYACHY, V. V. ARROSIVE BLEEDING WITH PANCREATIC NECROSIS — TACTICAL APPROACHES. Kharkiv Surgical School, n. 1, p. 85-88, 20 Feb. 2020.