BOYKO, V. V.; LYKHMAN, V. M.; MYROSHNYCHENKO, D. O.; SHAFER, Y. V.; TKACH, S. V.; MERKULOV, A. O.; BILODID, E. O.; BATSMAN, N. V.; BABICH, A. V. SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS AFTER STERNOTOMY. Kharkiv Surgical School, n. 2, p. 67-71, 20 Jun. 2021.