VAKULENKO, I. P.; KHATSKO, V. V.; KUZMENKO, O. Y.; VOYTYUK, V. N.; FOMINOV, V. M.; Polulyaсh-ChornovolI. F.; PARKHOMENKO, A. V. RADIAL DIGNOSTICS OF LIQUID FOCAL LIVER FORMATIONS WITH THEIR IDENTIFICATION OF A COMMUNICATIONS WITH THE INTRAHEPATIC BILIARY DUCTS. Kharkiv Surgical School, n. 1, p. 40-45, 20 Mar. 2021.