BOYKO, V. V.; KRAVTSOV, A. V.; ISAEV, Y. I.; KOZIN, Y. I.; TSOGOEV, A. A.; KURBANOV, T. A. STAGED PREPARATION OF DEEP BURNS TO AUTODERMOPLASTIKS AFTER NECROTOMY. Kharkiv Surgical School, n. 3-4, p. 64-68, 20 Dec. 2019.