Shevchenko, V. P., Shevchenko, V. V., Kobiletsky, M. M., Kobiletsky, S. M., Pyatikop, H. I., Kravets, O. V., Bratushka, V. O., Shymko, V. V., Myslovsky, I. A., & Gresko, I. J. (2020). DIFFERENTIATED TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH RECTAL FOREIGN BODIES. Kharkiv Surgical School, (1), 175-179. https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2020.30