Mishchenko, V. V., Pustovoit, P. I., Vododyuk, R. Y., Velichko, V. V., & Goryachy, V. V. (2020). ARROSIVE BLEEDING WITH PANCREATIC NECROSIS — TACTICAL APPROACHES. Kharkiv Surgical School, (1), 85-88. https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2020.12