Moskaliuk, O. P., Shkvarkovskiy, I. V., Bryndak, I. A., Kachmar, V. J., & Kulachek, Y. V. (2019). EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF BILIARY FISTULAS. Kharkiv Surgical School, (5-6), 11-15. https://doi.org/10.37699/2308-7005.5-6.2019.02