Gnatyuk, M. G., Rayichuk, S. I., Shevchenko, S. Y., Bodyak, V. Y., Chuprovskaya, Y. Y., Kryvoruchko, D. U., Petruk, Y. P., & Lianskorunskiy, M. V. (2019). CASE OF SURGICAL STOP BLEEDING WITH VARICOSE VEINS OF THE ESOPHAGUS. Kharkiv Surgical School, (3-4), 109-111. https://doi.org/10.37699/2308-7005.3-4.2019.24