Boyko, V. V., Lykhman, V. M., Myroshnychenko, D. O., Shafer, Y. V., Tkach, S. V., Merkulov, A. O., Bilodid, E. O., Batsman, N. V., & Babich, A. V. (2021). SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS AFTER STERNOTOMY. Kharkiv Surgical School, (2), 67-71. https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2021.13