Vakulenko, I. P., Khatsko, V. V., Kuzmenko, O. Y., Voytyuk, V. N., Fominov, V. M., Polulyaсh-ChornovolI. F., & Parkhomenko, A. V. (2021). RADIAL DIGNOSTICS OF LIQUID FOCAL LIVER FORMATIONS WITH THEIR IDENTIFICATION OF A COMMUNICATIONS WITH THE INTRAHEPATIC BILIARY DUCTS. Kharkiv Surgical School, (1), 40-45. https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2021.08