Boyko, V. V., Kravtsov, A. V., Isaev, Y. I., Kozin, Y. I., Tsogoev, A. A., & Kurbanov, T. A. (2019). STAGED PREPARATION OF DEEP BURNS TO AUTODERMOPLASTIKS AFTER NECROTOMY. Kharkiv Surgical School, (3-4), 64-68. https://doi.org/10.37699/2308-7005.3-4.2019.12