(1)
Shepetko, E. N.; Koshman, I. S.; Yanyuk, S. V.; Muzychuk, B. I.; Azarenkov, A. V. TECHNOLOGIES OF PROSTHETIC PLASTY OF STRANGULATED HERNIA. Khark. Surg. Sch. 2020, 180-184.