(1)
Shevchenko, V. P.; Shevchenko, V. V.; Kobiletsky, M. M.; Kobiletsky, S. M.; Pyatikop, H. I.; Kravets, O. V.; Bratushka, V. O.; Shymko, V. V.; Myslovsky, I. A.; Gresko, I. J. DIFFERENTIATED TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH RECTAL FOREIGN BODIES. Khark. Surg. Sch. 2020, 175-179.