(1)
Mishchenko, V. V.; Pustovoit, P. I.; Vododyuk, R. Y.; Velichko, V. V.; Goryachy, V. V. ARROSIVE BLEEDING WITH PANCREATIC NECROSIS — TACTICAL APPROACHES. Khark. Surg. Sch. 2020, 85-88.