(1)
Moskaliuk, O. P.; Shkvarkovskiy, I. V.; Bryndak, I. A.; Kachmar, V. J.; Kulachek, Y. V. EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF BILIARY FISTULAS. Khark. Surg. Sch. 2019, 11-15.