(1)
Gnatyuk, M. G.; Rayichuk, S. I.; Shevchenko, S. Y.; Bodyak, V. Y.; Chuprovskaya, Y. Y.; Kryvoruchko, D. U.; Petruk, Y. P.; Lianskorunskiy, M. V. CASE OF SURGICAL STOP BLEEDING WITH VARICOSE VEINS OF THE ESOPHAGUS. Khark. Surg. Sch. 2019, 109-111.