(1)
Volyansky, P. B.; Yadchenko, D. M.; Mosov, S. P.; Pechiborsch, V. P.; Yakimets, V. M.; Khoroshun, E. M.; Pechiborshch, O. V.; Yakimets, V. V. MEDICAL DRONES — AN INNOVATION OF THE PUBLIC DISASTER MEDICINE SERVICE . Khark. Surg. Sch. 2021, 55-62.