(1)
Boyko, V. V.; Lykhman, V. M.; Myroshnychenko, D. O.; Shafer, Y. V.; Tkach, S. V.; Merkulov, A. O.; Bilodid, E. O.; Batsman, N. V.; Babich, A. V. SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS AFTER STERNOTOMY. Khark. Surg. Sch. 2021, 67-71.