(1)
Vakulenko, I. P.; Khatsko, V. V.; Kuzmenko, O. Y.; Voytyuk, V. N.; Fominov, V. M.; Polulyaсh-ChornovolI. F.; Parkhomenko, A. V. RADIAL DIGNOSTICS OF LIQUID FOCAL LIVER FORMATIONS WITH THEIR IDENTIFICATION OF A COMMUNICATIONS WITH THE INTRAHEPATIC BILIARY DUCTS. Khark. Surg. Sch. 2021, 40-45.