(1)
Boyko, V. V.; Kravtsov, A. V.; Isaev, Y. I.; Kozin, Y. I.; Tsogoev, A. A.; Kurbanov, T. A. STAGED PREPARATION OF DEEP BURNS TO AUTODERMOPLASTIKS AFTER NECROTOMY. Khark. Surg. Sch. 2019, 64-68.