[1]
Shevchenko, V.P., Shevchenko, V.V., Kobiletsky, M.M., Kobiletsky, S.M., Pyatikop, H.I., Kravets, O.V., Bratushka, V.O., Shymko, V.V., Myslovsky, I.A. and Gresko, I.J. 2020. DIFFERENTIATED TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH RECTAL FOREIGN BODIES. Kharkiv Surgical School. 1 (Feb. 2020), 175-179. DOI:https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2020.30.