[1]
Mishchenko, V.V., Pustovoit, P.I., Vododyuk, R.Y., Velichko, V.V. and Goryachy, V.V. 2020. ARROSIVE BLEEDING WITH PANCREATIC NECROSIS — TACTICAL APPROACHES. Kharkiv Surgical School. 1 (Feb. 2020), 85-88. DOI:https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2020.12.