[1]
Moskaliuk, O.P., Shkvarkovskiy, I.V., Bryndak, I.A., Kachmar, V.J. and Kulachek, Y.V. 2019. EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF BILIARY FISTULAS. Kharkiv Surgical School. 5-6 (Dec. 2019), 11-15. DOI:https://doi.org/10.37699/2308-7005.5-6.2019.02.