[1]
Boyko, V.V., Lykhman, V.M., Myroshnychenko, D.O., Shafer, Y.V., Tkach, S.V., Merkulov, A.O., Bilodid, E.O., Batsman, N.V. and Babich, A.V. 2021. SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS AFTER STERNOTOMY. Kharkiv Surgical School. 2 (Jun. 2021), 67-71. DOI:https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2021.13.