[1]
Vakulenko, I.P., Khatsko, V.V., Kuzmenko, O.Y., Voytyuk, V.N., Fominov, V.M., Polulyaсh-ChornovolI.F. and Parkhomenko, A.V. 2021. RADIAL DIGNOSTICS OF LIQUID FOCAL LIVER FORMATIONS WITH THEIR IDENTIFICATION OF A COMMUNICATIONS WITH THE INTRAHEPATIC BILIARY DUCTS. Kharkiv Surgical School. 1 (Mar. 2021), 40-45. DOI:https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2021.08.