[1]
Boyko, V.V., Kravtsov, A.V., Isaev, Y.I., Kozin, Y.I., Tsogoev, A.A. and Kurbanov, T.A. 2019. STAGED PREPARATION OF DEEP BURNS TO AUTODERMOPLASTIKS AFTER NECROTOMY. Kharkiv Surgical School. 3-4 (Dec. 2019), 64-68. DOI:https://doi.org/10.37699/2308-7005.3-4.2019.12.