IN INTRA-ABDOMINAL INFECTIONS AND PERITONITIS

  • A. V. Kotov
  • V. I. Desyaterik
  • S. P. Mikhno
Keywords: intra-abdominal infection, peritonitis, resistance, antimicrobial therapy.

Abstract

Summary. Purpose of the reserche. To study changes in microflora and sensitivity of isolated strains to antibiotics using bacteriological research methods for intra-abdominal infections and peritonitis to determine their resistance when planning antibiotic therapy.

Results and discussion. The paper presents data from a retrospective analysis of the results of studies of microflora and its resistance in intra-abdominal infections (IAI) and peritonitis for 2 periods: I period — from january 2007 to december 2008, II period — from january 2018 to december 2019. The difference between period II and I was in the increase in the number of individual pathogenic strains of microorganisms. Thus, the number of Klebsiella spp. increased from 13.8 % to 23.8 %, which in absolute number of their total number amounted to a 73.5 %, ranking second in the overall structure among pathogens sown in IAI and peritonitis. The number of strains of Staphylococcus spp., Enterobacter spp., Acinetobacter spp. has also increased by 2.4–5.8 % respectively. Among the strains Klebsiella spp., E. coli and Staphylococcus spp. the number of poly- and multi-polyresistant forms has increased. Thus, the number of such forms among Klebsiella spp. increased from 19.2 to 44.5 %, Staphylococcus spp. — from 43.8 to 67.1 % and E. coli from 18.2 to 23.5 %, respectively.

Conclusions. Over the past 10 years, with IAI and peritonitis, the most significant changes were revealed on the part of pathogenic strains of Klebsiella spp., Staphylococcus spp. and Acinetobacter spp. Multidrug resistant strains were predominantly susceptible to carbapenems, semisynthetic ureidopenicillins, aminoglycosides, glycopeptides, oxazalidinones, phosphonoic acid derivatives. In the context of changes in the microbial landscape observed over the past decade, an increase in the number of poly- and multi-resistant forms of pathogenic microorganisms in IAI and peritonitis, the choice of antibiotics for rational therapy should be based solely on bacterioscopy and antibiograms.

References

1. Ustojchivost’ k antibiotikam [Elektronnij resurs]: Vsemirnaja organizacija zdravoohranenija, 2020.Rezhim dostupu: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance. [in Ukr.].
2. Ny OH, Ochakovskaia YN, Shabanova NE, ta in. Anketyrovanye vrachei dlia opredelenyia yskhodnoho urovnia znanyi kak mekhanyzm povыshenyia эffektyvnosty obrazovatelnыkh meropryiatyi v oblasty ratsyonalnoi antymykrobnoi terapyy. Antybyotyky y Khymyoterapyia.2018;63;7-8.55-61. [in Ukr.].
3. Sartelli M, Catena F, Abu-Zidan FM, Ansaloni L. et al. Management of intra-abdominal infection: recommendation by the WSEC 2016 consensus conferens // World Journal of Emergency Surgery. 2017;12.20. doi: 10.1186/ s13017-017-0132-7.
4. Tabah AA, Cotta MO, Garnacho-Mon-tero J, Schouten J. et al. Systematic review of the definitions, determinants, and clinical outcomes of antimicrobial de-escalation in the intensive care unit. Clin. Infect. Dis., 2016;62.1009-17.
5. Boiko VV, Yvanova YuV, Holovyna OA. Antybyotykorezystentnost osnovnыkh vozbudytelei yntraabdomynalnoi ynfektsyy (obzor lyteraturы y sobstvennыe yssledovanyia). Khirurhiia Ukrainy. 2016;4.108-16. [in Ukr.].
6. Desiateryk VI, Polovyi VP, Polova SP, Mikhno SP, Kotov OV. Vnutrishnoocherevynna infektsiia ta perytonit. Monoh-rafiia: Chernivtsi: Meduniversytet; 2019. 218s. [in Ukr.].
7. Maltseva LO, Mosentsef MF, Lysnychaia VM. Yntraabdomynalnaia ynfektsyia v svete poslednykh mezhdunarodnыkh rekomendatsyi y ee rol v razvytyy septycheskoi эntsefalopatyy. Medytsyna neotlozhnыkh sostoianyi. 2018;1:88.37-44. [in Ukr.].
8. Shapoval SD. Hniino-septychna khirurhiia: navch.posib. K:VSV «Medytsyna», 2019,192s. [in Ukr.].
9. Kharaeva ZF, Эlharova DA, Kablakhova NO, ta in. Antybyotykochuvstvytelnost y antylyzotsymnaia aktyvnost shtammov Staphylococcus aureus, vыdelennыkh yz krovy bolnыkh sepsysom. Antybyotyky y Khymyoterapyia. 2020.65.(11-12)11-5. https://doi.org/10.37489/0235-2990- 2020-65-11-12-11-15 [in Ukr.].
10. Rezoliutsiia I Mizhnarodnoho Konhresu «Ratsionalne vykorystannia antybiotykiv. Antibiotic resistance STOP!» [Elektronnyi resurs]. K.2018; rezhym dostupu: http:// www.antibiotic-congress.com [in Ukr.].
11. Moshynets OV, Spairs ED, Vodianyk AA, Krykunov OA. Nove terapevtychne rishennia dlia Klebsiella-asotsiiova-nykh infektsii: efekt potentsiiuvannia proto-antybiotyka kolistinu kombinatsiieiu z azytromitsynom. Ratsionalne vykorystannia antybiotykiv. Antibiotic resistance STOP! I Mizhnarodnyi konhres. 2018, zb. tez. K. 2018, 52-4s. [in Ukr.].
Published
2021-06-20
How to Cite
Kotov, A. V., Desyaterik, V. I., & Mikhno, S. P. (2021). IN INTRA-ABDOMINAL INFECTIONS AND PERITONITIS. Kharkiv Surgical School, (2), 90-96. https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2021.17
Section
QUESTIONS OF SURGICAL INFECTION