DETERMINATION OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS IN PENETRATING SHOOTING AND PUNCH-CUTTING INJURIES OF THE CHEST USING SPIRAL COMPUTER TOMOGRAPHY

  • V. V. Boyko
  • P. M. Zamyatin
  • S. O. Beresnev
  • D. P. Zamyatin
  • Yu. V. Bunin
  • L. V. Provar
  • V. V. Kritsak
Keywords: fire wounds of breast, curatively-diagnostic tactics, spiral computer tomograph.

Abstract

Summary. The aim of the study was to improve the quality of diagnosis of chest injuries and to optimize surgical tactics through the use of spiral computed tomography.

Material and research methods. The work is based on prospective analysis of the results of spiral computed tomography of patients with chest injuries for the period from 2014 to 2020.

Results and its discussion. The results of SCT make it possible to objectify the choice of surgical tactics and the most rational type of access. The use of SCT has become expedient for chest injuries both before surgery in patients with stable hemodynamics and in the postoperative period to identify early complications.

Conclusions. Based on the study, it was concluded that the use of SCT in patients with chest wounds makes it possible to choose rational treatment tactics, optimal access for surgery and drainage area, as well as apply minimally invasive treatment methods. Conducting CT studies in dynamics allows us to assess the effectiveness of conservative and surgical treatment and promptly make adjustments to the treatment.

References

1. Boуko VV, Zamiatin PM, Skibo YuM, Vasil`iev DO. Khirurhiia minno-vybukhovykh i vohnepalnykh ushkodzhen sertsia i perikarda. Mat. naukovo-praktychnoi konf. «Vprovadzhennia nvukovykh rozrobok NAMN Ukrainy ta osoblyvosti nadannia medychnoi dopomohy uchasnikam ATO ta postrazhdalomu naselenniu» (u ramkakh provedennia VI Mizhnarodnoho medychnoho forumu «Innovatsii v medytsyni - zdorov`ia natsii»). K.: NAMNU, 2015, 46-7 [In Ukr.].
2. Borodai VA. Sovershenstvovanye okazanyia kvalyfytsyrovannoi medytsynskoi pomoshchy ranenыm v hrud vo vremia provedenyia ATO. Kharkovskaia khyrurhycheskaia shkola. 2018;5-6 (92–93):84-7[In Ukr.].
3. Boiko V, Zamiatyn D, Skybo Yu, Vasylev D, Zamiatyn P. Vыbor lechebnoi taktyky pry mynno-vzrыvnoi travme serdtsa y perykarda. Collection of materials of the 5nd International scientific conference “Problems and prospects of territories socio-economic devel-opment”. 2016. Opole, Poland, 206.
4. Bilenkyi VA, Borodai VO, Nehoduiko VV, Mykhailusov RM. Osoblyvosti nadannia kvalifikovanoi khirurhichnoi dopomohy travmovanym ta poranenym u hrudy. Kharkivska khirurhichna shkola. 2015;4:125-8[In Ukr.].
5. Sheiko VD. Khyrurhyia povrezhdenyi pry polytravme myrnoho y voennoho vremeny. Poltava: OOO «ASMY», 2015, 557 s. [In Ukr.].
6. Boiko VV, Zamiatyn PN, Demchenko AA, Zamiatyn DP. Klynycheskye osobennosty torako-abdomynalnыkh ranenyi. Spatial aspects of socio-economic systems development: the economy, education and health care. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, Poland, 2015, 228-33 [In Ukr.].
7. Boiko VV, Zamiatin PM, Polivenok IV, Buchneva OV. Khirurhiia sertsevykh ushkodzhen. Osoblyvosti suchasnoi doktryny. Kh.: Promin, 2015, 156 s. [In Ukr.].
8. Boiko VV, Zamiatin PM, Skibo YuM, Vasil`iev DO. Khirurhiia minno-vybukhovykh i vohnepalnykh ushkodzhen sertsia i perikarda. Mat. naukovo-praktychnoi konf. «Vprovadzhennia naukovykh rozrobok NAMN Ukrainy ta osoblyvosti nadannia medychnoi dopomohy uchasnikam ATO ta postrazhdalomu naselenniu» (u ramkakh provedennia VI Mizhnarodnoho medychnoho forumu «Innovatsii v medytsyni — zdorov`ia natsii»). K.: NAMNU, 2015, 46-7 [In Ukr.].
9. Hrechanyk OI, Abdulaiev RIa, Svitlychnyi EV, Bubnov RV. Ultrazvukova diahnostyka boiovoi khirurhichnoi travmy. Mizhvidomchyi medychnyi zhurnal «Nauka i praktyka». 2016;1-2 (7-8):94-102 [In Ukr.].
10. Zubov AD, Senchenko OV, Cherniaeva YuV. Ultrazvukovaia vyzualyzatsyia ynorodnыkh tel miahkykh tkanei. Medytsynskaia vyzualyzatsyia. 2016;6:125-32. [In Ukr.].
11. Panchenko OV. Promeneva diahnostyka zakrytykh poshkodzhen hrudnoi klitky: avtoref. dys. na soysk. uch.st. kand. med. n. Kh., 2011, 21 s. [In Ukr.].
12. Svitlychnyi EV, Hrechanyk OI. Ultrazvukova diahnostyka travmy ta yii uskladnen: navch. posib. K.: SPD Chalchynska NV, 2016, 215 s. [In Ukr.].
13. Khalaturnyk IB. Ultrazvukova diahnostyka travmatychnykh ushkodzhen orhaniv hrudnoi klitky: avtoref. dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata medychnykh nauk. Natsionalnyi instytut raku. K., 2017,19 s . [In Ukr.].
14. Khomenko IP, Svitlichnyi EV, Hrechanyk OI. Ekstreni ultrazvukovi obstezhennia pry travmi. FAST-protokol: navch. posib. Kyiv: «Vydavnytstvo Liudmyla», 2018, 66 s. [In Ukr.].
15. Bilenkyi VA, Nehoduiko VV, Mykhailusov RM. Analiz pomylok pry vykonanni pervynnoi khirurhichnoi obrobky vohnepalnykh ran miakykh tkanyn. Khirurhiia Ukrainy. 2015;1:7-14 . [In Ukr.].
16. Boiko VV, Zamiatyn PM, Lыkhman VN, Polevoi VP, Ystomyn AH, Myroshnychenko YuY. Dyahnostycheskaia taktyka pry sochetannыkh ranenyiakh shey y hrudy. Vestnyk Bashkyrskoho HMU, 2016;5:22-30. [In Ukr.].
17. Khomenko IP, Verba AV, Khoroshun EM. Kharakterystyka boiovoi khirurhichnoi travmy, nedoliky ta dosiahnennia v likuvanni poranennykh i travmovanykh v umovakh antyterorystychnoi operatsii. Mizhvidomchyi medychnyi zhurnal «Nauka i praktyka». 2016;1-2 (7-8):27-31. [In Ukr.].
18. Boiko VV, Zamiatin PM, Polyvenok YV, Buchneva OV, Zamiatin DP. Yspolzovanye sovremennыkh tekhnolohyi pry khyrurhycheskom lechenyy mynno-vzrыvnoi y ohnestrelnoi travmi serdtsa y perykarda. Kharkivska khirurhichna shkola, 2016;3(78):102-10 [In Ukr.].
19. Labash P, Boyko V, Zamiatin P, Polivenok I, Vuchneva O, Zamiatin D. Surgery of heart injuries. The features of modern doctrine. Bratislava-Kharkiv, publisher Komensky university in Bratislava, 2018, 248 r.
20. De Lesquen H, Beranger F, Berbis J, Boddaert G, Poichotte A, Pons F, Avaro JP. Challenges in war-related thoracic injury faced by French military surgeons in Afghanistan (2009-2013). Injury. 2016 Sep; 47(9):1939-44. doi: 10.1016/j.injury.2016.06.008. Epub 2016 Jun 10. Erratum in: Injury. 2016 Dec;47(12 ):2841. Lesquen, Henri de [corrected to de Lesquen, Henri].
21. Herzhyk KP, Shapovalov VIu. Vprovadzhennia videotorakoskopichnykh operatyvnykh vtruchan pry boiovykh poranenniakh ta travmakh orhaniv hrudnoi klitky na etapi spetsializovanoi dopomohy: zb. nauk. prats UVMA «Problemy viiskovoi okhorony zdorov`ia». K.: UVMA, 2017, 73-77 [In Ukr.].
22. Huis MA, Craft SA, Hood RE. Blunt Cardiac Trauma Review. Cardiol Clin. 2018;2:183-191.
23. Pusterla O, Sommer G, Santini F, et al. Signal enhancement ratio imaging of the lung parenchyma with ultra-fast steady-state free precession MRI at 1.5T. J. Magn. Reson. Imaging. 2018;1:94-103.
24. Shakerian R, Thomson BN, Judson R, Skandarajah AR. Radiation fear: Impact on compliance with trauma imaging guidelines in the pregnant patient. J. Trauma and Acute Care Surgery. 2015;78 (1):88-93.
25. Khomenko IP, Herzhyk KP, Kucher BM. Mistse ta rol videotorakoskopichnykh operatyvnykh vtruchan pry boiovykh poranenniakh ta travmakh orhaniv hrudnoi klitky. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu, 2018;3:522-4. ISSN 1817-7883 eISSN 2522-9354. - DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2018-22(3)-26 [In Ukr.].
26. Eichler K, Marzi I, Wyen H, et al. Multidetector computed tomography (MDCT): Simple CT protocol for trauma patient. Clinical Imaging. 2015;39 (1):110-5.
27. Boiko VV, y dr. Analyz klynycheskykh dannыkh v medytsynskykh yssledovanyiakh na osnove metodov vыchyslytelnoho yntellekta. Kh.:TO Эkskliuzyv, 2008, 121 s . [In Ukr.].
Published
2020-10-12
How to Cite
Boyko, V. V., Zamyatin, P. M., Beresnev, S. O., Zamyatin, D. P., Bunin, Y. V., Provar, L. V., & Kritsak, V. V. (2020). DETERMINATION OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS IN PENETRATING SHOOTING AND PUNCH-CUTTING INJURIES OF THE CHEST USING SPIRAL COMPUTER TOMOGRAPHY. Kharkiv Surgical School, (4), 47-54. https://doi.org/10.37699/2308-7005.4.2020.09
Section
QUESTIONS OF SURGICAL TREATMENT OF GUNSHOT WOUNDS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>