Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

ДО ВІДОМА НАШИХ АВТОРІВ

Редакція журналу «Харківська хірургічна школа» звертає вашу увагу на необхідність дотримання таких правил та вимог.

 1. Редакція приймає до публікації оригінальні, оглядові статті, лекції та інші матеріали українською, російською та англійською мовами з різних проблем хірургії та пов'язаних з нею тем. Обсяг оригінальної статті — 7—10 сторінок, оглядової — до 12, лекцій — до 15, коротких повідомлень — до 3.
 2. Робота повинна мати візу керівника установи, в якій вона виконана, на право публікації, супроводжувальний лист, висновок експертної комісії про можливість публікації (згідно з «Положенням про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого публікування»), відомості про авторів. До статті треба додати ксерокопії авторських свідоцтв, патентів, посвідчень на раціоналізаторські пропозиції. Рукопис власноручно підписується усіма авторами.
 3. Відомості про авторів повинні містити їхні повні імена, наукові ступені, вчені звання, посади, адреса (включаючи індекс) і телефон організації; особиста адреса електронної пошти; Ідентифікатор учасника ORCID (для його отримання необхідно зареєструватися на сайті http://orcid.org/. Вони подаються на окремій сторінці і в окремому файлі.
 4. Статті та матеріали треба подавати у друкованому та електронному варіантах. Текст має бути надрукований на стандартному аркуші (формату А4 210x297) шрифтом Times New Roman Cyr 14, міжрядковий інтервал — полуторний. Текстовий файл повинен мати формат MS Word for Windows (розширення *.doc, *.docx, *.rtf) і бути повним аналогом тексту на папері. Увесь матеріал треба вмістити в одному файлі. Бажано не робити переносів слів у текстовому файлі. Файл треба перевірити на відсутність вірусів. Як паперовий, так і електронний носії інформації мають поля: зліва — 3,5 см, справа — 1,5 см, зверху та знизу — 2,5 см.
 5. У заголовку статті треба зазначити назву роботи без абревіатур, ініціали та прізвища авторів, установу, де вико¬нувалася робота, її місцезнаходження. Усі скорочення при їх першій згадці необхідно розшифровувати.

Оригінальні та проблемні статті мають містити:

 • вступ;
 • матеріали та методи;
 • результати досліджень та їх обговорення;
 • висновки;
 • літературу;
 1. Список літератури оригінальних робіт не повинен перевищувати 15 джерел; оглядів та лекцій — 70. Джерела розміщуються за алфавітом (за Гарвардською системою), або по мірі появі у тексті (Ванкуверська система) кож¬не з окремого рядка. Посилання на бібліографічні джерела в тексті слід давати в квадратних дужках. Спочатку наводити роботи українською та російською мовами, потім — іноземними в оригінальній транскрипції. Літературу оформлювати згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

В  анотації наводиться назва статті, автори. Прізвище авторів вказувати після ініціалів (А. С. Петрова, К. Л. Кобза, І. Л. Борщ), установа. Необхідно наводити офіційну ПОВНУ назву установи (без скорочень). Після назви установи через кому зазначити назву міста та країни. Якщо в дослідженні брали участь автори з різних установ, слід співвіднести назви установ і прізвища авторів за допомогою цифрових індексів у верхньому регістрі. Реферат (якщо робота оригінальна) має бути структурованим: мета, матеріали і методи, результати, висновки. Реферат має повністю відповідати змісту роботи, обсяг тексту не більше 1 200 знаків (з пропусками). Ключові слова. Необхідно вказати ключові слова — від 3 до 10 для індексування статті в пошукових системах. Ключові слова повністю відповідають українською/російською та англійською мовою.

Англомовна назва має бути грамотною з точки зору англійської мови, при цьому за змістом повністю відповідати україно/російськомовній назві.

При транслітерації слід використовувати стандарт BGN / PCGN (United States Board on Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use), рекомендований міжнародним видавництвом Oxford University Press як "British Standard".

 1. Усі позначення мір, одиниці фізичних величин повинні бути надані у відповідності до Міжнародної системи один.-_= (СІ), терміни — згідно з Міжнародною анатомічною та гістологічною номенклатурами, назви хвороб — за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, фармакологічних препаратів — за Державною фармакопеєю (Х,ХІ). Назви фірм та апаратів треба надавати в оригінальній транскрипції. В експериментальних дослідженнях слід зазначити вид (відповідне до Міжнародної біологічної номенклатури), стать та кільк сть тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов'язаних із спричиненням болю тваринам, способи умертвіння тварин або забору у них матеріалів для лабораторних досліджень згідне з «Правилами проведення робіт з використанням експериментальних тварин».
 2. Ілюстрації нумерувати арабськими цифрами у порядку їх розміщення в тексті. Ілюстрації треба подавати окремими файлами у форматі (*.tif, *.jpg, *.рсх) із зображенням, не меншим но» 600 dpi. Таблиці повинні бути наочними, озаглавленими та пронумерованими, заголовки граф відповідати змісту, цифри — цифрам у тексті. Обов’язкова статистична обробка наведених результатів. Формули подавати у форматі MS Equation, графіки та діаграми за допомогою MS Graph та MS Excel (у вертикальній орієнтації).
 3. Усі статті підлягають обов'язковому рецензуванню. Редакція залишає за собою право на їх наукове і літературне редагування. При необхідності стаття може бути повернена авторам для доопрацювання.
 4. Не надсилати до редакції статті, що вже були надруковані в інших виданнях або для опублікування в інші редак_ (відповідальність покладена на авторів публікації).
 5. Автори несуть повну відповідальність за зміст та достовірність публікацій, а рекламодавці — за подану рекламу
 6. Рукописи не повертаються, гонорар авторам не сплачується, після публікації всі авторські права належать редакції, передрук робіт без дозволу редакції заборонений.
 7. Статті, оформлені з порушенням вимог, розглядатися не будуть.
 8. Статті просимо надсилати за адресою: 61018, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1.

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева АМН України», редакція журналу «Харківська хірургічна школа». Тел.: (057) 349-41-99, 715-33-48, 715-33-45

 1. Направляючи статтю до редакці, рекомендуємо керуватися правилами відповідно до "Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали" (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals), розроблених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors), які можна подивитися на ресурсі ICMJE.org.